Vill du bli medlem i vår klubb?
Fyll i och skicka så hör vi av oss!
Välkommen!

 

Klubbinfo

--------------------------------------------------------------------------------

 

Styrelsen 2024:

        Ordförande: Thommy H
Vice ordförande: Vakant
Sekreterare: Lars P
Kassör: Bengt-Åke A
Ledamot: Ronny G
Ersättare: Kent A

Revisorer: Börje S, Curt Ola S

Valberedning: Stig S, Tommy A

Kontakt bilsektionen: Bengt-Åke A

Webmaster: Thommy H

 

Medlemsavgiften för
2024 är 100:-
betala till kassören eller till
plusgirokonto 93 93 65-3

 

Stadgar för Motorcyklister af Hornborga.

§1. Mål och medel

Motorcyklister af Hornborga är en kamratlig förening som är religiöst och partipolitiskt obunden för motorcyklister och andra intresserade.
Klubben har som ändamål att främja motorcyklismens intresse samt att tillvarata medlemmarnas intresse i olika MC-frågor.
 Klubben skall inom sitt ungdomsarbete taga speciell hänsyn till trafiksäkerhetsfrågor. Klubben är ansluten till SMC, Sveriges Motorcyklister.

§2. Medlem

Medlem i klubben är förespråkare för motorcyklism.
Klubben kan till hedersmedlem välja särskilt förtjänt person, sådana val ska ske på årsmötet.

§3. Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

§4. Verksamhetsår

Verksamhetsår och räkenskapsår räknas från och med den
1 oktober till och med den 30 september.

§5. Revision

Klubbens verksamhet och räkenskaper granskas varje år av två utsedda revisorer,
 vilka utsetts av årsmötet för en tid av ett år.

§6. Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls före utgången av februari månad.
På detta möte skall följande ärenden behandlas.

1.      Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.

2.      Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

3.      Val av två personer att jämte mötesordförande justera mötesprotokollet.

4.      Årsberättelse och kassaberättelse.

5.      Revisionsberättelse.

6.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

7.      Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och en ledamot.

8.      Val av en styrelse suppleant.

9.      Val av två revisorer jämte suppleanter

10.  Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

11.  Övriga frågor, som enligt §8 stadgeenligt skall behandlas.

 §7. Kallelse

Kallelsen till årsmötet skall ske skriftligen till alla medlemmar
 minst två veckor innan mötet samt till övriga möten på lämpligt sätt.

§8. Motioner

Fråga, som önskas behandlas på årsmötet, skall för att kunna upptagas
på föredragningslista skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet

§9. Allmänt möte

Styrelsen kan när den så finner erforderligt, kalla till allmänt möte och skall kalla till sådant möte
 om minst 2/3 av klubbens medlemmar så begär, denna framställan ska vara skriftlig och motiverad.
 I kallelse till sådant möte skall fullständig föredragningslista medfölja
och kallelsen vara skriftlig till alla medlemmar minst två veckor innan mötet.

§10. Ändringar av stadgar

Förslag till ändring av dessa stadgar får endast förekomma på årsmötet och skall minst
 tre veckor innan årsmötet lämnas skriftligen till styrelsen, som har att behandla och
 på årsmötet framlägga detsamma jämte eget utlåtande.
 För förslagets antagande fodras, att detsamma biträdes av minst 2/3 av de avgivna rösterna.

§11. Rösträtt

Rösträtt vid årsmöte och annat medlemsmöte har varje medlem
 som erlagt fastställd medlemsavgift.
Varje medlem äga en röst. Röstning genom fullmakt kan inte utövas.

§12. Styrelse

Klubbens angelägenheter handhavs av en styrelse, som består av ordförande,
 vice ordförande, sekreterare, kassör, och en ledamot samt en suppleant.
Styrelsen väljes för en tid av ett år. Styrelsen äger rätt att utse ledamot utan rösträtt
 samt att utse erforderliga arbetsorgan. Styrelsen sammanträder efter kallelse av
 ordföranden eller av honom/henne utsedd person eller att minst 2 övriga
 styrelseledamöter begär att ett möte skall avhållas. Styrelsen är beslutsför
 om minst 3 ledamöter är närvarande. Inom styrelsen äger varje
 ledamot en röst. Vid omröstning gäller absolut majoritet.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör. 

§13. Styrelsens skyldigheter

Det åligger styrelsen att

1.      Organisera och leda klubbens verksamhet, sammanträden m.m.

2.      Omhänderta klubbens ekonomiska angelägenheter
 och låta föra fullständiga räkenskaper och medlemsregister.

3.      Förbereda ärenden som skall behandlas på årsmöte och medlemsmöte.

4.      Lämna årsberättelse till årsmötet.

5.      Föra protokoll

§14. Medlems skyldigheter

Genom inträde i klubben har medlem ställt sig dessa stadgar till efterrättelse.
 Medlem får inte utlåna medlemskort till annan person.

§15. Klubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte och på styrelsen väckt förslag,
 som minst 14 dagar före mötet delgivits medlemmarna.
För att beslutet skall vara giltigt fodras, att minst 2/3 av klubbens närvarande medlemmar godkänner förslaget.

§16. Disposition av klubbens tillgångar

I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas
 till någon lämplig institution eller förening som främja motorcyklism.
 Beslut härom skall fattas samtidigt som beslut om klubbens upplösning enligt §15.

Stadgarna är reviderade och fastställda av klubbens årsmöte 2015.